Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

23:17

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
23:13
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek

October 26 2018

21:14
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
21:13
21:07
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:06
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
21:05
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:02
21:01
0478 3510 500

November 02 2018

23:17

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
23:13
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek

October 26 2018

21:14
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
21:13
21:07
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:06
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
21:05
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:02
21:07
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:06
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
21:05
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl